Privacybeleid

Privacybeleid

Door middel van dit Privacybeleid informeren we u over de verzameling, verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens.

1. WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

Identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke: MUTUARISK CORREDURIA DE SEGUROS S.A.U. VINCULADA A MUTUA DE PROPIETARIOS (hereinafter, “MUTUARISK”)

Postadres: Gran Vía de les Corts Catalanes 533, local, 08011 - BARCELONA
E-mail: info@mutuarisk.com
Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming: dpd.cliente@conversia.es

2. MET WELK DOEL VERWERKEN WE UW GEGEVENS?

Bij MUTUARISK verwerken we de persoonsgegevens die u ons verstrekt, met de volgende hoofddoeleinden:

 • Beheren, onderhouden en ontwikkelen van de contractuele relatie die met het sluiten van de verzekering tot stand komt.
 • Uitvoeren van een kwaliteitscontrole van de afgesloten diensten en producten.
 • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van verzekeringen.
 • Uitvoeren van opinie- en marktonderzoeken voor statistische doeleinden.
 • Behandelen van uw vragen en verzoeken.
 • U informatie sturen over producten, diensten en evenementen van MUTUARISK die vergelijkbaar zijn met eerder door u gecontracteerde producten en diensten. Tevens kunt u zich desgewenst te allen tijde verzetten tegen de verzending van deze informatie.

Bovendien, en alleen als u daarvoor toestemming hebt gegeven, verwerken wij uw gegevens ook voor het volgende aanvullende doel:

 • Ontvangen van informatie over onze kortingen, nieuws, producten en diensten met betrekking tot de verzekeringssector, door contact met u op te nemen via gedrukte, elektronische en/of telefonische middelen.

3. WAT IS DE LEGITIMATIE VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS?

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is: voor de doeleinden a) en e), de toepassing van de door de gebruiker gevraagde precontractuele maatregelen of de uitvoering van de contractuele relatie tussen de partijen (in ruime zin); voor doel c) de nakoming van onze wettelijke verplichtingen; voor de doeleinden b) en d) ons gerechtvaardigd belang om de beoordeling van onze producten en diensten te begrijpen en te analyseren alsook om deze te verbeteren; voor doel f) artikel 21.2 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel en ons gerechtvaardigd belang om u aanbiedingen te doen voor diensten die vergelijkbaar zijn met de gecontracteerde diensten.

De verwerking van uw gegevens voor het aanvullende doel is gebaseerd op de specifieke toestemming die u hebt gegeven. U kunt uw toestemming echter te allen tijde intrekken, zonder dat dit in enig geval gevolgen heeft voor het beheer en de administratie van de contractuele relatie die wij met u onderhouden, noch voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

4. HOELANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Als de basis voor de verwerking toestemming is, bewaren wij deze zolang u niet om intrekking ervan verzoekt. Vervolgens worden de gegevens gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen naar behoren geblokkeerd bewaard, uitsluitend ter beschikking van rechters en rechtbanken en de bevoegde overheidsdiensten.

5. AAN WELKE ONTVANGERS WORDEN DE GEGEVENS DOORGEGEVEN?

Uw gegevens worden doorgegeven aan de volgende entiteiten:

 • aan de verzekeringsmaatschappijen waarmee wij samenwerken om u een aan uw behoeften aangepaste offerte te kunnen aanbieden en om de verzekeringen te kunnen afsluiten waarvoor u ons toestemming geeft, met als rechtsgrond de vaststelling van de door u gevraagde precontractuele en contractuele maatregelen.
 • aan derden voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen, waarbij de rechtsgrond voor deze verwerking de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen is.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan de aanbieders waarop wij een beroep kunnen doen om de gevraagde diensten te verlenen en die deze in ieder geval in hun hoedanigheid van gegevensverwerkers uitsluitend en alleen voor het verlenen van de diensten zullen verwerken. Indien zij zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, zullen wij trachten gebruik te maken van aanbieders die gevestigd zijn in gebieden die een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden (d.w.z. gebieden die een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie hebben) en indien zij zich daarbuiten bevinden, zullen we passende waarborgen bieden door het gebruik van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die van tijd tot tijd door de Europese Commissie worden goedgekeurd, samen met, waar nodig, alle aanvullende maatregelen die nodig kunnen zijn om ervoor te zorgen dat u over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen beschikt. U kunt meer informatie over deze adequate waarborgen verkrijgen door contact met ons of met onze functionaris voor gegevensbescherming op te nemen via een van de hierboven vermelde methoden voor contactopname.

6. WAT ZIJN UW RECHTEN ALS HOUDER VAN DE GEGEVENS?

RECHT

INHOUD

SERVICEKANALEN

Inzage

U kunt een bevestiging krijgen dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Ook kunt u uw persoonsgegevens in onze bestanden raadplegen.

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@mutuarisk.com Om uw rechten uit te oefenen moet u een kopie van uw identiteitskaart of een ander document dat uw identiteit bewijst bijvoegen en aangeven welk recht u wilt uitoefenen.

Rectificatie

U kunt uw persoonsgegevens wijzigen wanneer deze niet juist zijn en u kunt ze aanvullen als ze onvolledig zijn.

Wissing

U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens wanneer de gegevens onder meer niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Bezwaar

U kunt vragen om uw persoonsgegevens niet te verwerken. MUTUARISK zal de verwerking van de gegevens staken, behalve om dwingende legitieme redenen, of voor de uitoefening of onderbouwing van eventuele rechtsvorderingen.

U kunt in het bijzonder te allen tijde bezwaar maken tegen het ontvangen van commerciële berichten over onze activiteiten via de daartoe bestemde middelen die zijn opgenomen in elk bericht dat u ontvangt, alsmede via het adres dat aan de rechterzijde wordt vermeld. We informeren u over het bestaan van opt-outsystemen voor reclame waarvoor u zich kunt aanmelden als u in het algemeen geen commerciële berichten wilt ontvangen. U kunt aanvullende informatie over deze systemen raadplegen in het gedeelte over ongewenste reclame van de AEPD-website.

Beperking van de verwerking

U kunt in de volgende gevallen verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens:

 • Terwijl de juistheid van uw gegevens in twijfel wordt getrokken;
 • Wanneer de verwerking onwettig is, u bezwaar maakt tegen de wissing van uw gegevens en verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
 • Wanneer MUTUARISK uw gegevens niet hoeft te verwerken, maar u ze nodig heeft voor de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

Overdraagbaarheid

U kunt de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt en die zijn verkregen uit uw relatie met MUTUARISK, in elektronische vorm ontvangen en aan een andere entiteit doorgeven.

Indien u van mening bent dat MUTUARISK uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving heeft verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit via de website www.aepd.es.

Laatste update: 22 februari 2023