Juridische kennisgeving

Juridische kennisgeving

A. INLEIDING EN GEGEVENS VAN DE EIGENAAR VAN DE WEBSITE

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSI-CE), informeert MUTUARISK CORREDURIA DE SEGUROS S.A.U. VINCULADA A MUTUA DE PROPIETARIOS, in zijn hoedanigheid van eigenaar van deze website, de gebruikers hierbij over de volgende gegevens:

Deze website, te vinden op de URL https://www.insured.es (hierna te noemen de website) is ontworpen, ontwikkeld en gemaakt, en wordt ter beschikking gesteld aan het publiek door MUTUARISK CORREDURIA DE SEGUROS S.A.U. VINCULADA A MUTUA DE PROPIETARIOS (hierna te noemen “MUTUARISK”). Met betrekking tot de onderneming verstrekken we u de volgende belangrijke informatie:

Plaats van vestiging: Gran Vía de les Corts Catalanes 533, local, 08011 – BARCELONA (Spanje)

Btw-nummer: A60356805

Registergegevens: Ingeschreven in het Handelsregister van Barcelona in Boek 44824, Folio 20, Blad B-102111.

Informatie over de administratieve vergunning: MUTUARISK is onderworpen aan het toezicht en de controle van het Directoraat-Generaal van Verzekeringen en is ingeschreven in het speciale administratieve register van verzekeringsagenten, herverzekeringsmakelaars en hun leidinggevende functionarissen van het Directoraat-Generaal van Verzekeringen, afhankelijk van het Spaanse Ministerie van Economie onder nummer J-2138.

Website van de eigenaar: https://www.insured.es Emailmutuarisk@mutuarisk.com

Voor het aan de orde stellen of oplossen van conflicten, incidenten of andere kwesties met betrekking tot de toegang tot en het surfen op de website, of met betrekking tot de inhoud en diensten die via de website aan het publiek beschikbaar worden gesteld, kunt u contact met ons opnemen per telefoon, e-mail en/of onderstaand postadres:

Daarnaast heeft MUTUARISK een afdeling klantenservice, belast met het behandelen en oplossen van klachten en vorderingen, via E2K GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS S.A., waarvan de contactgegevens de volgende zijn: E2K SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE, C/ Marzo, 23 02002-ALBACETE, e-mail atencionalcliente@e2kglobal.com en telefoonnummer 967 663 901.

 • Postadres: Gran Vía de les Corts Catalanes 533, local, 08011 - BARCELONA (Spanje)

 

B. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED

MUTUARISK raadt gebruikers aan deze tekst zorgvuldig te lezen voordat zij de website openen, gebruiken en doorbladeren.

Het doel van deze juridische kennisgeving is het vaststellen van de voorwaarden en richtlijnen voor toegang tot en gebruik van de website door gebruikers en van de inhoud die via de website wordt weergegeven en publiekelijk bekendgemaakt.

Het openen, gebruiken en doorbladeren van de website en de inhoud en diensten die via de website aan het publiek beschikbaar worden gesteld door de gebruiker, houdt in dat de gebruiker uitdrukkelijk en zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden in dit document. De gebruiker verklaart daarbij dat hij/zij deze juridische kennisgeving heeft gelezen, kent en begrijpt, en dat hij/zij alle verplichtingen op zich neemt die op hem/haar rusten als gebruiker van de website.

Dit document is geldig voor onbepaalde tijd, zolang het niet wordt gewijzigd. Niettemin behoudt MUTUARISK zich het recht voor om de presentatie, configuratie en inhoud van de website en dit document te wijzigen.

Het openen, gebruiken en doorbladeren door de gebruiker nadat de eventuele wijzigingen van kracht gaan, houdt in dat de gebruiker deze aanvaardt.

Onverminderd de bepalingen in dit document, behoudt MUTUARISK zich de mogelijkheid voor om eventueel bijzondere gebruiksvoorwaarden voor de website vast te stellen. In dat geval zijn de gebruikers ook gebonden aan de inhoud van de bijzondere gebruiksvoorwaarden die eventueel worden gepubliceerd.

 

C. VERPLICHTINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

1. Verplichtingen en aansprakelijkheid van MUTUARISK met betrekking tot de via de website gepubliceerde informatie

MUTUARISK herziet periodiek de inhoud die via de website wordt gepubliceerd en aan het publiek beschikbaar wordt gesteld. Daarbij neemt de onderneming de nodige stappen om de nauwkeurigheid en precisie van deze informatie te waarborgen, deze periodiek bij te werken en eventuele fouten zo snel mogelijk te corrigeren.

MUTUARISK kan echter niet de absolute afwezigheid van fouten garanderen, noch het voortdurend bijwerken van de aan het publiek beschikbaar gestelde informatie.

Er wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat MUTUARISK in geen enkel geval aansprakelijk zal zijn voor:

 • De continuïteit van de inhoud en diensten van de website.
 • Fouten in die inhoud en diensten.
 • De aanwezigheid van virussen of andere categorieën schadelijke componenten op de website of op de server die deze levert.
 • De kwetsbaarheid van de website en/of de effectiviteit van de veiligheidsmaatregelen die daarin zijn genomen.
 • Het gebrek aan bruikbaarheid of prestaties van de inhoud en diensten van de website.
 • Schade of nadeel veroorzaakt, hetzij aan zichzelf of aan een derde, door een gebruiker die de voorwaarden, regels en instructies vastgesteld door MUTUARISK voor de toegang tot en het gebruik van de website schendt, of door de schending van de beveiligingssystemen van de website.

Onverminderd het voorgaande verklaart MUTUARISK dat zij alle noodzakelijke maatregelen heeft genomen, binnen haar mogelijkheden en de stand van de technologie, om de werking van de website te garanderen en de aanwezigheid van virussen of andere kwaadaardige of schadelijke componenten te voorkomen.

 1. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de gebruikers

Bij wijze van voorbeeld en zonder beperking verbindt de gebruiker van de website zich om:

 • De website te openen, te gebruiken en door te bladeren in overeenstemming met de bepalingen vastgesteld door de huidige wet- en regelgeving, de goede trouw, de openbare orde en de algemeen aanvaarde gebruiken en gewoonten. Eveneens de website te openen, te gebruiken en door te bladeren in overeenstemming met de mogelijkheden en diensten die deze biedt, alsmede met de doeleinden waarvoor deze is ontworpen. De gebruiker verbindt zich er daarbij toe de website niet te gebruiken voor andere doeleinden dan die in deze juridische kennisgeving zijn vastgesteld.
 • De website of de inhoud ervan niet te gebruiken voor illegale doeleinden, in strijd met de huidige wet- en regelgeving of om schade te berokkenen aan de rechten of belangen van MUTUARISK en/of derden, zowel natuurlijke als rechtspersonen.
 • Geen schade of defecten te veroorzaken aan de software, tools en/of inhoud die de website vormen en samenstellen. Evenmin de normale werking ervan te belemmeren.
 • Geen schade te veroorzaken aan de fysieke en logische systemen van de website, noch om op het internet, via de website, computervirussen of malware van welke aard dan ook te introduceren of te verspreiden, of andere middelen die soortgelijke of analoge schade kunnen veroorzaken.
 • Geen enkel type geautomatiseerd proces te gebruiken voor het openen, gebruiken en/of doorbladeren van de website.
 • In ieder geval is de gebruiker als enige en exclusief verantwoordelijk voor het gebruik van de website, evenals voor de inhoud en de tools die via de website aan het publiek ter beschikking worden gesteld. De gebruiker neemt als enige en exclusief alle aansprakelijkheid van welke aard dan ook op zich die kan voortvloeien uit het niet naleven door de gebruiker van de verplichtingen in deze juridische kennisgeving en/of de geldende wet- en regelgeving voor het openen, gebruiken en doorbladeren van de website, zowel ten opzichte van MUTUARISK als ten opzichte van andere derden. In dit verband aanvaardt MUTUARISK geen enkele directe of indirecte aansprakelijkheid die voortvloeit uit de niet-naleving door de gebruiker van de in de voorgaande paragrafen vastgestelde verbintenissen en verplichtingen en wordt elke directe of indirecte aansprakelijkheid uitgesloten voor schade of nadeel veroorzaakt aan de gebruiker van de website en/of aan een derde als gevolg van misbruik, opzettelijk of anderszins, door de gebruiker van de website en/of van de inhoud, tools en hulpprogramma's die via de website ter beschikking van het publiek worden gesteld, alsmede door het niet naleven van de bepalingen van dit document of andere door MUTUARISK via de website gepubliceerde documenten die de gebruikers ervan binden.
 • De gebruiker stelt MUTUARISK uitdrukkelijk vrij van elke aansprakelijkheid en/of vordering van een derde natuurlijke of rechtspersoon die kan ontstaan als gevolg van het openen, gebruiken of doorbladeren van de website door de gebruiker.
 • In dit opzicht biedt MUTUARISK de gebruikers van deze website de mogelijkheid om MUTUARISK, via het e-mailadres cumplimientolegal@grupomdp.es op de hoogte te stellen van misbruiken, incidenten, inbreuken op rechten, ongepaste inhoud of inhoud die in strijd is met de bepalingen van deze Algemene voorwaarden die op deze website kunnen verschijnen, waarvan de gebruikers kennis kunnen nemen.

 

D. AANSPRAKELIJKHEID VAN DERDEN, RECLAME EN/OF LINKS

De website kan tijdelijk of permanent links, hyperlinks of soortgelijke technologieën (hierna en algemeen aangeduid als links) bevatten die de gebruiker doorverwijzen naar andere pagina's of websites en/of advertentieruimten die door derden worden beheerd.

In het geval dat dergelijke links bestaan, zal hun enige doel zijn om de gebruiker toegang te geven tot inhoud en/of diensten die hem/haar kunnen interesseren en die, in alle gevallen, worden beheerd door derden en niet door MUTUARISK.

MUTUARISK neemt geen aansprakelijkheid op zich voor de inhoud, diensten en alle andere informatie van derden die in de op de website beschikbare links kunnen staan.

MUTUARISK aanvaardt geen enkele directe of indirecte aansprakelijkheid die voortvloeit uit verbindingen die kunnen worden gemaakt via links, of uit de inhoud waartoe zij leiden. Evenmin garandeert MUTUARISK de technische beschikbaarheid, wettigheid, waarheidsgetrouwheid, bruikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, juistheid of moraliteit van de inhoud, informatie of diensten waartoe toegang wordt verkregen via dergelijke links, voor zover zij niet rechtstreeks worden beheerd of gecontroleerd door de entiteit.

Het opnemen van externe links en verbindingen impliceert in geen geval, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, het bestaan van een associatie of relatie van MUTUARISK met of deelname aan de verbonden entiteiten of derden.

 

E. BEPERKING VAN DE WAARBORG VAN MUTUARISK

MUTUARISK garandeert niet dat de website ononderbroken beschikbaar en toegankelijk is, noch dat deze continu werkt. Evenmin waarborgt de entiteit dat de toegang tot de website niet tijdelijk om technische redenen zal worden onderbroken, noch dat de inhoud waartoe de gebruikers toegang hebben, of de software waarop de website is gebaseerd, permanent foutloos zal zijn.

Als gevolg hiervan zal MUTUARISK geen enkele, directe of indirecte aansprakelijkheid aanvaarden binnen de grenzen van de huidige wetgeving, met betrekking tot enige schade veroorzaakt aan gebruikers van de website die het gevolg is of kan zijn van onbeschikbaarheid, mislukte toegang, gebrek aan continuïteit van de website, storingen, onderbrekingen of blokkeringen van de dienst, omissies, gebreken of overbelasting van telefoon- of internetlijnen, storingen of onderbrekingen van het systeem, alsook met betrekking tot schade of nadeel veroorzaakt als gevolg van illegale inbreuk op de website, hetzij in de vorm van malware, virussen, wormen, Trojaanse paarden, kwaadaardige code of andere soortgelijke figuren.

Daarnaast aanvaardt MUTUARISK geen enkele, directe of indirecte aansprakelijkheid voor enig gevolg, schade of nadeel van welke aard dan ook die de gebruiker kan lijden als gevolg van de toegang tot en/of het gebruik van de informatie die via de website aan het publiek ter beschikking wordt gesteld.

 

F. INDUSTRIËLE EN INTELLECTUELE EIGENDOM

De eigendom van elk van de industriële en intellectuele eigendomsrechten van de website, de grafische ontwerpen, de informatie en de codes die deze bevat, de inhoud en de software waarop deze is gebaseerd, alsmede de handelsmerken, handelsnamen, domeinnamen en elke andere inhoud die vatbaar is voor industriële en/of commerciële toepassing met betrekking tot de dienst, de functionaliteiten of de voorzieningen van de website, behoren uitsluitend en exclusief toe aan de entiteit, of zijn op de website opgenomen met voorafgaande toestemming van hun rechtmatige eigenaars en/of in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Op grond van de in de geldende wetgeving inzake intellectuele eigendom voorziene bevoegdheid tot voorbehoud, verzet MUTUARISK zich tegen het gebruik van deze website en de door de wetgeving inzake intellectuele eigendom beschermde elementen ervan voor tekst- en datamining zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming.

Het feit dat de website door de regelgeving inzake industriële en intellectuele eigendom beschermde goederen en/of voorzieningen ter beschikking stelt van het publiek, mag in geen geval worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie aan de websitegebruikers om deze geheel of gedeeltelijk te exploiteren. Het verkrijgen van een dergelijke licentie door de gebruikers vereist de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaars van het betreffende immateriële goed.

De gebruiker verbindt en verplicht zich er uitdrukkelijk toe elk van de door industriële of intellectuele eigendomsrechten beschermde middelen waartoe hij toegang heeft via de website, te respecteren. Daarnaast is het de gebruiker van de website uitdrukkelijk verboden enige handeling te verrichten met betrekking tot reproductie, verspreiding, openbare mededeling, beschikbaarstelling, transformatie en, in het algemeen, elke vorm van exploitatie van immateriële goederen, werken of inhoud waartoe hij/zij toegang heeft via de website, behalve met de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de rechtmatige eigenaars van het immateriële goed in kwestie.

De gebruiker wordt geïnformeerd dat elke hosting van inhoud op deze website door de gebruiker als gevolg van het gebruik ervan de gratis overdracht, voor onbepaalde tijd, aan MUTUARISK inhoudt van alle exploitatierechten over de voornoemde inhoud, dat wil zeggen, de rechten van reproductie, distributie, publieke communicatie en transformatie.

 

G. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor meer informatie over hoe we uw gegevens verwerken, kunt u ons Privacybeleid raadplegen (hier).

 

H. INFORMATIE OVER COOKIES

Voor meer informatie over hoe we uw gegevens verwerken, kunt u ons Cookiebeleid raadplegen (hier).

 

I. WIJZIGINGEN EN OPSCHORTING VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

MUTUARISK behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen, verwijderingen of updates aan te brengen in de informatie die via de website aan het publiek ter beschikking wordt gesteld, in de interne configuratie of in de presentatie ervan.

Daarnaast behoudt MUTUARISK zich het recht voor om, geheel of gedeeltelijk, de Juridische kennisgeving, het Privacybeleid en het Cookiebeleid die via de website aan de gebruikers beschikbaar worden gesteld, te wijzigen, waaronder het wijzigen of schrappen van de bepalingen die zij nodig acht, zonder voorafgaande kennisgeving en op het moment dat zij dit nodig acht.

De wijzigingen die kunnen worden aangebracht, zullen, afhankelijk van het geval, de documenten van de Juridische kennisgeving, het Privacybeleid en het Cookiebeleid vervangen, aanvullen en/of wijzigen.

Mogelijke wijzigingen kunnen onder meer worden ingegeven door technische veranderingen in de dienstverlening via de website, wijzigingen in de regelgeving of wijzigingen in de functionaliteiten van de website, of om de beschikbaarheid van de website te behoeden voor mogelijk misbruik van handmatige of gerobotiseerde toegang.

De gebruiker verklaart uitdrukkelijk dat hij/zij weet, begrijpt en aanvaardt dat de Juridische mededeling, het Privacybeleid en/of het Cookiebeleid van MUTUARISK gewijzigd kunnen worden. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat, indien hij/zij de door de website geleverde dienst na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, hij/zij akkoord gaat met de ingevoerde wijzigingen.

Evenzo behoudt MUTUARISK zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de website tijdelijk of definitief op te schorten, hetzij voor onderhoud, reparatie, bijwerking of verbetering, hetzij voor de definitieve opschorting van de beschikbaarheid en terbeschikkingstelling van de website.

 

J. GEBRUIKSNORMEN VAN DE SOCIALE MEDIA

Op de toegang tot en het gebruik van de accounts en pagina's van MUTUARISK op Linkedin, Twitter, Google Plus, YouTube, Instagram en Facebook of enig ander sociaal netwerk waarin MUTUARISK in de toekomst kan besluiten een account, pagina en/of profiel te openen, zijn de volgende gebruiksvoorwaarden van toepassing:

 • Dit zijn openbare forums en daarom gaat de gebruiker ervan uit, als hij/zij er gegevens, opmerkingen of informatie post, dat dit gezien kan worden door de overige gebruikers van dit sociale netwerk en door MUTUARISK. Wij raden u dan ook aan deze openbare forums niet te gebruiken om persoonsgegevens te verstrekken en in plaats daarvan privéberichten te gebruiken die door deze sociale media worden aangeboden.
 • Spreek in de eerste persoon en probeer waarde toe te voegen in de commentaren, door contrasterende informatie te verstrekken. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor hun bijdragen en de gevolgen voor hun imago en reputatie. In geval van twijfel is het beter geen bijdrage te leveren.
 • Dergelijke ruimtes zijn forums voor de uitwisseling van meningen of voor een constructief debat, niet voor het creëren van controverse, het diskwalificeren van andere gebruikers of derden, of voor het indienen van klachten en vorderingen. Deze moeten worden gekanaliseerd via de specifieke kanalen die MUTUARISK hiervoor ter beschikking stelt.
 • Behandel andere gebruikers en de medewerkers van MUTUARISK met respect. Gebruik gepast en correct taalgebruik.
 • Publiceer geen reclame en gebruik dit profiel ook niet om werk te zoeken.
 • We moeten dit profiel op een juiste manier blijven gebruiken en daarom behoudt MUTUARISK, als beheerder, zich het recht voor om, zonder recht op weerwoord, elke bijdrage te verwijderen die:
  • Zij onwettig, respectloos, bedreigend, ongegrond, lasterlijk, smadelijk, obsceen, ongepast, ethisch of sociaal discriminerend acht.
  • Gegevens bevat van derden zonder hun toestemming.
  • Wat voor reclame- of propagandamateriaal dan ook bevat, persoonlijk of ten behoeve van derden, natuurlijke of rechtspersonen.
  • Overbodig is.
  • Herhaaldelijk dezelfde inhoud publiceert.
  • Geen verband houdt met het doel van de pagina.
  • In strijd is met de hierin opgenomen gebruiksvoorwaarden.
 • Inhoud mag alleen worden gedownload, gekopieerd of afgedrukt voor persoonlijk of privégebruik.

MUTUARISK is niet aansprakelijk voor de meningen die in haar respectieve profielen op sociale media worden geuit en staat niet in voor de waarheidsgetrouwheid, juistheid of actualisering van de daarin opgenomen informatie. Zij aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor externe websites die via links vanuit deze profielen toegankelijk zijn of voor enige inhoud die door derden beschikbaar wordt gesteld.

 

K. WETGEVING EN JURISDICTIE

De Juridische kennisgeving, het Privacybeleid, de Algemene contractvoorwaarden en het Cookiebeleid van de website zijn opgesteld in het Spaans en Catalaans en in overeenstemming met de wetten en voorschriften van Spanje. Gebruikers van de website accepteren de Spaanse wet als de geldende wetgeving voor elke relatie die zij aangaan met MUTUARISK via deze website.

Als er een wettelijke bepaling ontbreekt die onderwerping aan een specifieke jurisdictie vereist, doen de partijen uitdrukkelijk afstand van elke andere jurisdictie waarop zij mogelijk recht hebben en gaan zij ermee akkoord dat elk geschil met betrekking tot hun relatie met MUTUARISK zal worden beslecht voor de rechtbanken en gerechtshoven van de stad Barcelona met het oog op geschillenbeslechting. In dit verband dient te worden opgemerkt dat indien de gebruiker een consument is (d.w.z. een natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt buiten het kader van een zakelijke of professionele activiteit), de bovenstaande verklaring niet van toepassing is en de rechtbanken en gerechtshoven van de woonplaats van de gebruiker bevoegd zijn.

Laatste update: 16 maart 2023